10 trendów w projektowaniu blogów

Oraz 10 przykładów tych najbardziej kreatywnych.

Przykłady, które wykraczają poza standardy. Oceniaj...

> ciekawe kreatywne-blogi

Zastanawiasz się, dla­cze­go nie­któ­re blo­gi mają set­ki lojal­nych fanów i dzie­siąt­ki pozy­tyw­nych komen­ta­rzy pod każ­dym postem, pod­czas gdy inne świe­cą pust­ka­mi, i to pomi­mo widocz­nych wysił­ków ich auto­rów? W tym arty­ku­le poznasz nowo­cze­sne tren­dy w pro­jek­to­wa­niu blo­gów, dowiesz się, na co zwra­cać uwa­gę pod­czas blo­go­wa­nia i poznasz blo­gi, któ­re podzi­wia cały świat.


Kreatywne, ciekawe blogi. Powiedz mi co piszesz, a powiem Ci kim jesteś...

Jeszcze do nie­daw­na lide­ra­mi inter­ne­to­wej popu­lar­no­ści były tema­ty zwią­za­ne z ero­ty­ką i plot­ka­mi. Świat zda­je się doj­rze­wać w szyb­kim tem­pie dziś cie­ka­we blo­gi zna­czą co inne­go. Zdetronizowany Perez Hilton szyb­ko spa­da z pie­de­sta­łu ustę­pu­jąc miej­sca takim „mądra­lom” jak: The Huffington Post, Boing Boing czy Techcrunch.

Prowadzisz blog i chcesz poznać wspól­ne cechy tych blo­gów, któ­re sta­ły się lide­ra­mi? Koniecznie zapo­znaj się z owoc­ny­mi wska­zów­ka­mi.

A-B-C blogowania, które przyciąga tysiące wiernych fanów.

Tytuł


Tytuł może stwo­rzyć lub znisz­czyć post na blo­gu. Wpływa na to, jak
(i czy) znaj­du­je się on w wyszu­ki­war­kach inter­ne­to­wych i na
stro­nach spo­łecz­no­ścio­wych. Bez dobre­go tytu­łu nikt nie
zapo­zna się nawet z naj­lep­szą tre­ścią. Dowiedz się, jak stwo­rzyć
dobry tytuł tutaj.

Blog z widocznym tytułem

Obraz


Mówi się, że jeden obraz wart jest tysiąc słów. To praw­da. Obrazki
mają taką siłę prze­ka­zu, któ­rej nie mają sło­wa – wyko­rzy­staj
je. W Owocnych nie wyko­rzy­stu­je­my obraz­ków w każ­dym poście na
blo­gu, jed­nak zauwa­ży­li­śmy, że gdy to robi­my, rośnie ilość
klik­nięć w posty w czyt­ni­ku kana­łów rss.

Obraz jako content na blogu

Oryginalność


Najlepsza lek­cja, jaką kie­dy­kol­wiek otrzy­ma­łam jako blo­ger­ka?
Była taka, że ludzi przy­cią­ga­ją ci, któ­rzy mówią to, co myślą;
ci, któ­rzy mają coś wyjąt­ko­we­go do powie­dze­nia i mówią to w
kre­atyw­ny i świe­ży spo­sób. Jeśli powie­my to, co mówią inni, w
ten sam spo­sób, co inni, to nie­mal mamy gwa­ran­cję, że
zosta­nie­my w dużym stop­niu zigno­ro­wa­ni.

Zasady projektowania blogów. Poznaj 5 megatrendów najciekawszych blogów na świecie.

Trend 1: Minimalizm

Gdzie mniej znaczy dużo więcej.

Oszczędne gra­ficz­nie roz­wią­za­nia, wbrew pozo­rom, potra­fią być naj­trud­niej­sze do zapro­jek­to­wa­nia. Gdy ele­men­tów przy­cią­ga­ją­cych uwa­gę jest nie­wie­le, każ­dy dzia­ła z podwój­ną siłą. Kluczowe jest zacho­wa­nie wol­nej prze­strze­ni, liter­nic­two i sta­ran­ny dobór - nie­wie­lu - zdjęć.

Oryginalna strona internetowa

Trend 2: Kolaże

Indywidualnie dopasowane wycinki.

Taki styl może przy­jąć dowol­ną for­mę zależ­nie od tema­ty­ki blo­ga. Najczęściej jest to swo­bod­ne połą­cze­nie zdjęć, liter i gra­fi­ki, two­rzą­ce odpo­wied­ni kli­mat i dają­ce wra­że­nie np. tabli­cy ogło­szeń bądź twór­cze­go bała­ga­nu na sto­le.

Trzy minimalistyczne strony internetowe

Trend 3: Ręczne ilustracje

Obrazy, które mogą mówić więcej...

Odręczne rysun­ki lub ilu­stra­cje to spraw­dzo­ny spo­sób na przy­cią­gnię­cie uwa­gi. Zależnie od cha­rak­te­ru blo­ga, mogą to być żar­to­bli­we komik­sy albo praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki.

W ich tre­ści moż­na prze­ka­zać dodat­ko­we prze­sła­nie, ale już samym wyglą­dem wie­le mówią o oso­bo­wo­ści auto­ra.

Blogi z indywidualnie dopasowanymi wycinkami

Trend 4: Siatka (Grid)

Proste rozwiązanie na uporządkowywanie chaosu

Blogi opar­te na siat­ce nie­wi­docz­nych, pomoc­ni­czych linii orga­ni­zu­ją­cych całą treść to dosko­na­łe roz­wią­za­nie, gdy blog zawie­ra dużo infor­ma­cji. Odpowiednio prze­my­śla­na makie­ta pozwa­la na osią­gnię­cie spój­no­ści i przej­rzy­sto­ści infor­ma­cji. Nie jest też ogra­ni­cze­niem dla dobrze rozu­mia­nej kre­atyw­no­ści.

Trzy blogi z ręcznymi ilustracjami

Trend 5: Oparty o typografię

Znacznie więcej, niż ładne fonty.

Również dla­te­go, że tak mało blo­ge­rów zda­je sobie z tego spra­wę, wyko­rzy­sta­nie dopra­co­wa­ne­go liter­nic­twa pozwa­la na zdy­stan­so­wa­nie inter­ne­to­wej kon­ku­ren­cji. To nie tyl­ko kwe­stia este­ty­ki — taki blog rów­nież o wie­le łatwiej się czy­ta.

Przykłady zastosowania siatki

10 przykładów dobrze zaprojektowanych blogów, które podziwia cały świat. Czyli ciekawe blogi w praktyce.

Oparcie przekazu na typografii

Francuski blog o magicz­nych sztucz­kach. Wnętrze napa­wa
tajem­ni­czo­ścią – w koń­cu to sklep z magią. Bardzo cie­ka­wa
opra­wa gra­ficz­na. Ciekawie ude­ko­ro­wa­ne bocz­ne menu i kar­ty.
Wszystko ład­nie pięk­nie, ale naj­waż­niej­sza jest treść, któ­ra w
tym przy­pad­ku spo­rzą­dza­na jest po mistrzow­sku – i o to chy­ba
cho­dzi­ło.

Blog o sztuczkach magicznych

Blog Joe’a Lifrieriego – arty­sty pla­sty­ka i pro­gra­mi­sty z New
Jersey. Jak przy­sta­ło na arty­stę, jego blog jest małym dzie­łem
sztu­ki. W tym przy­pad­ku zawar­tość tre­ścio­wa blo­ga nie liczy
się tak bar­dzo, jak jego wygląd, któ­ry napraw­dę budzi sza­cu­nek
dla auto­ra. Blog jest nie­zwy­kle przej­rzy­sty i przy­jem­ny dla
oka (bar­dzo cie­ka­wie połą­czo­na kolo­ry­sty­ka).

Strona artystyczna

Dokąd leci współ­cze­sna muzy­ka? Moc tego blo­ga tkwi w jego
zawar­to­ści. Tycho, czy­li kre­atyw­ność Scotta Hansena (auto­ra
blo­ga, arty­stę, kom­po­zy­to­ra nowych brzmień) oraz czte­rech
innych osób, któ­re poma­ga­ją mu współ­two­rzyć ISO50, two­rząc
eks­pe­ry­men­tal­ną muzy­kę i gra­fi­kę. Ciekawe eks­pe­ry­men­ty i
dosko­na­łe efek­ty.

Blog kompozytora muzycznego

Kim i Jo, dwie dziew­czy­ny, któ­re nigdy się nie spo­tka­ły. Jedna z
Australii, dru­ga z Kanady. Obie zafa­scy­no­wa­ne pro­jek­to­wa­niem
wnętrz, razem pro­wa­dzą jeden, bar­dzo inspi­ru­ją­cy blog, któ­ry
ma już nie­mal 700 stron. Do każ­de­go wpi­su mają spo­ro
komen­ta­rzy. Często foto­gra­fie wystro­jów, zna­le­zio­ne przez
nich w sie­ci, są inspi­ra­cją dla setek osób. Brawo, dro­gie panie!

Witryna o projektowaniu wnętrz

Dwa nie­za­leż­ne blo­gi nowo­żeń­ców na jed­nej stro­nie! Na
zakoń­cze­nie bar­dzo przy­jem­ny blog, pro­wa­dzo­ny przez pew­ną
parę. Jest on może nie­co infan­tyl­ny (kolo­ry­sty­ka – nie­bie­ska
część dla nie­go, różo­wa dla niej) i nie zawie­ra zbyt cie­ka­wych
czy prak­tycz­nych infor­ma­cji, ale aku­rat w tym przy­pad­ku
chcie­li­by­śmy wyróż­nić go za pomysł i wyko­na­nie.