Nowości na blogu

avatar

Czy seks w reklamie działa?

Odpowiedź na to pyta­nie nie jest jed­no­znacz­na. Choć naukow­cy szcze­rze w to wąt­pią, to ludzie z bran­ży są świa­do­mi sku­tecz­no­ści ero­ty­ki w sprze­da­ży. Problemem nie jest to “Czy ero­ty­ka dzia­ła?”, lecz to “Jak dzia­ła i w jakich sytu­acjach?” Wielu ludzi sądzi, że seks uży­wa­ny jest, aby przy­cią­gnąć uwa­gę widza. Jednak sek­su­al­ność wpły­wa na ludzi rów­nież na innych płasz­czy­znach. Więcej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć w nie­daw­no wyda­nej książ­ce Dr. Carolal Parduna. Jest tam przed­sta­wio­nych kil­ka spo­so­bów, w jakich sex wpły­wa na odbior­ców.
avatar

Jak projekty opakowań osiągają sukces, w świecie przytłaczającego wyboru.

Bez wzglę­du na to, czy są z Warszawy, Berlina czy Hong Kongu, kupu­ją­cy są przy­tło­cze­ni set­ka­mi róż­nych kate­go­rii, z któ­rych każ­da uwzględ­nia czę­sto ponad 200 pro­duk­tów. Różne kate­go­rie roz­bu­do­wa­ły się w ostat­nich cza­sach w spo­sób zna­czą­cy, na zawsze odmie­nia­jąc doświad­cze­nia zwią­za­ne z zaku­pa­mi. Jaki wpływ ma „zbyt duży wybór” na zacho­wa­nie kupu­ją­cych i jaki jest w tym udział pro­jek­tu opa­ko­wa­nia?
avatar

To co zaprezentujesz jest równie ważne jak to zaprezentujesz.

To, jak zapre­zen­tu­jesz klien­tom, czy prze­ło­żo­nym dany pomysł, ma rów­nie duże zna­cze­nie, jak sam pomysł. Opracowałeś jakieś kon­cep­cje logo i zde­cy­do­wa­łeś się wysłać je do recen­zji na jed­nej stro­nie PDF? Albo może myśla­łeś nad wyce­ną pro­jek­tu i po pro­stu wpi­sa­łeś ją w wia­do­mość i wysła­łeś. Może to wyglą­dać nie­win­nie i poka­zy­wać two­ją uczci­wość, ale tak napraw­dę to strze­la­nie sobie w sto­pę. My pro­jek­tan­ci powin­ni­śmy wie­dzieć to naj­le­piej. Przecież to my cią­gle mówi­my o tym, jak pro­jekt może wpły­wać i zmie­niać ludz­ką per­cep­cję i wyobra­że­nia.
avatar

Cenne nawyki, nabardziej efektywnych projektantów na świecie.

Mamy teo­rie doty­czą­ce wszyst­kie­go: dla­cze­go nie­bo jest nie­bie­skie, dla­cze­go jabł­ka spa­da­ją, dla­cze­go psz­czo­ły bzy­czą (i robią wie­le innych dziw­nych rze­czy). Ludzie kocha­ją teo­rie. Jednak teo­ria i prak­ty­ka nie są tym samym. Dlatego ten arty­kuł mówi wyłącz­nie o prak­ty­ce…
avatar

Nie mów tych dwóch zdań projektantowi Twojej nowej strony.

Chcesz, żeby twój pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej był napraw­dę dobry? Traktuj swo­je­go pro­jek­tan­ta i jego pra­cę z sza­cun­kiem. Projektanci są prze­wraż­li­wie­ni na punk­cie klien­tów, któ­rzy mogą oka­zać się „pro­ble­mo­wy­mi dzieć­mi”. Rozmowa i wywiad to pro­ces dwu­stron­ny. Choć nie­któ­rzy pro­jek­tan­ci nie mają nic prze­ciw­ko „wymia­nie cio­sów”, oto kil­ka zdań, któ­rych nie powi­nie­neś wypo­wia­dać, jeże­li już zna­la­złeś arty­stę, na któ­re­go dobrej pra­cy szcze­gól­nie Ci zale­ży.
avatar

Eyetracking. Ciekawe wnioski z badań ruchu gałek ocznych.

Z pew­no­ścią nie raz widzia­łeś bada­nie w któ­rym śle­dzi się, ruch gałek ocznych, aby okre­ślić na co patrzy bada­na oso­ba. To jed­no z ulu­bio­nych badań każ­dej porząd­nej agen­cji rekla­mo­wej. Zastanawiasz się cze­go dokład­nie może­my dowie­dzieć się o ludz­kiej psy­chi­ce za pomo­cą takich badań? Zobacz zwięź­le opi­sa­ne wnio­ski, będą­ce rezul­ta­tem pra­cy z tysią­ca­mi uczest­ni­ków takich badań.
avatar

5 pytań, które powinieneś zadać projektantowi stron www.

Możesz zatrud­nić świet­ne­go pro­jek­tan­ta, ale dobry pro­jekt to poję­cie subiek­tyw­ne. Projekt, któ­ry przy­no­si praw­dzi­we rezul­ta­ty, moż­na opi­sać kon­kret­ny­mi licz­ba­mi, któ­re mają wpływ na zyski w Twojej fir­mie. Skąd możesz wie­dzieć, czy okre­ślo­ny pro­jek­tant ma wystar­cza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje, by pomóc Ci osią­gnąć świet­ne rezul­ta­ty? Oto 5 pytań, któ­re możesz zadać przed zatrud­nie­niem spe­cja­li­sty:
avatar

Wyszukiwanie i optymalizacja grafik dla Google.

Specjaliści zga­dza­ją się, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­wa­nia sta­no­wi nie­zbęd­ny ele­ment pla­nu mar­ke­tin­go­we­go każ­de­go przed­się­bior­cy. „Kupujący to wzro­kow­cy. Muszą widzieć, co kupu­ją,” Statystyki z Hitwise poka­zu­ją, że wyni­ki wyszu­ki­wań gra­fik Google Grafika sta­no­wią oko­ło 72% wszyst­kich wyszu­ki­wań gra­fik. To dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy jesz­cze raz przy­po­mnie­li sobie jak robić to dobrze.
avatar

10 przykazań budowania linków.

To nie jest kolej­ny wpis o nowych stra­te­giach budo­wa­nia lin­ków. Zamiast tego chcia­łem wócić do pod­staw i przyj­rzeć się ele­men­tar­nym zasa­dom, któ­rych powin­ni­śmy prze­strze­gać, bez wzglę­du na to, jakich metod uży­wa­my. Te 10 przy­ka­zań pomo­gą zacho­wać „natu­ral­ność” two­ich lin­ków, co jest nie­zwy­kle waż­ne przy opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek, chy­ba, że chcesz zdać się na gniew i bez­względ­ność Google.
avatar

Błyskotliwe pisanie w Internecie.
7 Praktycznych wskazówek.

Jeśli podzie­lisz się jakąś ideą, któ­ra Cię inte­re­su­je, wywo­ła ona jedy­nie nie­wiel­ką iskrę. Pożary wybu­cha­ją w przy­pad­ku, kie­dy zaszcze­pisz pomysł w gło­wach wie­lu ludzi. Jeśli szu­kasz spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re pozwo­lą ci zamie­nić iskrę w pożar, roz­pa­la­ją­cy wyobraź­nię ludzi i inspi­ru­ją­cy dzia­ła­nia, koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.
avatar

Proste wskazówki dotyczące komponowania treści.

Sposób w jaki ludzie czy­ta­ją w inter­ne­cie, jest dobrze zna­ny? Więc praw­do­po­dob­nie nie zasko­czą Cię też infor­ma­cje, że więk­szość użyt­kow­ni­ków, po pro­stu ska­nu­je tekst zatrzy­mu­jąc wzrok na ele­men­tach przy­cią­ga­ją­cych uwa­gę, takich jak nagłów­ki, foto­gra­fie, czy cyta­ty. Skoro zda­jesz sobie z tego spra­wę, poznaj też spryt­ne tech­ni­ki two­rze­nia tre­ści, któ­re są czy­ta­ne znacz­nie czę­ściej niż inne.
avatar

Czy rynek nazw firmowych jest już przesycony?

„Nazwa i znak fir­mo­wy naszej kor­po­ra­cji to nasze naj­bar­dziej war­to­ścio­we akty­wa”. Tak zaczy­na się treść bro­szu­ry kor­po­ra­cyj­nej “Jonson & Jonson”. Pod tymi sło­wa­mi, pod­pi­sać się może każ­da z naj­więk­szych marek świa­ta. Całkiem nie­daw­no Sony prze­pro­wa­dzi­ło kon­kurs na nazwę dla swo­je­go nowe­go produktu.W odpo­wie­dzi wpły­nę­ło 3,400 pomy­słów. Żaden z nich jed­nak nie zwy­cię­żył. Nie jest to jed­nak niczym nie­zwy­kłym. Dziewięć na dzie­sięć mię­dzy­na­ro­do­wych nazw jakie wymy­ślisz, oka­żą się być nie­do­stęp­ne.
avatar

5 częstych błędów w projektowaniu logo dla nowej firmy.

Logo, obok uda­nej nazwy to pod­sta­wo­we narzę­dzie pro­mo­wa­nia fir­my. Wszystkim wyda­je się, że zna­ją zna­ją zasa­dy pro­jek­to­wa­nia logo. Wszyscy wie­dzą, że powin­no być uni­kal­ne i łatwo zapa­da­ją­ce w pamię­ci. Jednak jego stwo­rze­nie wca­le nie jest takie pro­ste. Zdecydowana więk­szość fir­mo­wych iden­ty­fi­ka­cji, jest nie­spraw­na. Dowiedz się dla­cze­go, i uni­kaj tych błę­dów jak ognia.
avatar

W jaki sposób hojne marki, zdobywają serca klientów i ich absolutną lojalność?

Kiedyś, to wiel­kie fir­my mówi­ły: „nie ma nicze­go za dar­mo”. Dziś, mogą powtó­rzyć to ich klien­ci. To oni prze­ję­li kon­tro­lę. Marki, któ­re potra­fią dosto­so­wać się do tych nowych wyma­gań i oka­zać odpo­wied­nią hoj­ność, wyzna­czą tren­dy, za któ­ry­mi będą pró­bo­wa­li nadą­żać pozo­sta­li.
avatar

Czego uczy nas ranking 100 największych marek świata?

Pomimo zwal­nia­ją­ce­go tem­pa glo­bal­nej gospo­dar­ki war­tość 100 naj­lep­szych marek wzro­sła o 2%. Badania uka­zu­ją też pierw­szą na świe­cie mar­kę war­tą 100 miliar­dów dola­rów – Google. Marki któ­ra wbi­ja­jąc nóż w ser­ce pro­du­cen­tom tele­wi­zyj­nym, osią­gnę­ła ten wynik bez pomo­cy nawet jed­nej rekla­my tele­wi­zyj­nej.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony
wybór
Jesteśmy bar­dziej skłon­ni do doko­na­nia wybo­ru, gdy mamy mniej moż­li­wo­ści.
Jak wie­le wybo­rów znaj­du­je się na każ­dej stro­nie? Czy moż­na zmniej­szyć ich licz­bę?

Rozważ tak­że kolej­ność punk­tów decy­zyj­nych, któ­re napo­ty­ka­ją ludzie – czy moż­na upro­ścić ścież­kę decy­zyj­ną, pre­zen­tu­jąc naj­pierw naj­pil­niej­sze wybo­ry?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę