Nowości na blogu

avatar

Czy seks w reklamie działa?

Odpowiedź na to pyta­nie nie jest jed­no­znaczna. Choć naukowcy szcze­rze w to wąt­pią, to ludzie z branży są świa­domi sku­tecz­no­ści ero­tyki w sprze­daży. Problemem nie jest to “Czy ero­tyka działa?”, lecz to “Jak działa i w jakich sytu­acjach?” Wielu ludzi sądzi, że seks uży­wany jest, aby przy­cią­gnąć uwagę widza. Jednak sek­su­al­ność wpływa na ludzi rów­nież na innych płasz­czy­znach. Więcej infor­ma­cji na ten temat można zna­leźć w nie­dawno wyda­nej książce Dr. Carolal Parduna. Jest tam przed­sta­wio­nych kilka spo­so­bów, w jakich sex wpływa na odbiorców.
avatar

Jak projekty opakowań osiągają sukces, w świecie przytłaczającego wyboru.

Bez względu na to, czy są z Warszawy, Berlina czy Hong Kongu, kupu­jący są przy­tło­czeni set­kami róż­nych kate­go­rii, z któ­rych każda uwzględ­nia czę­sto ponad 200 pro­duk­tów. Różne kate­go­rie roz­bu­do­wały się w ostat­nich cza­sach w spo­sób zna­czący, na zawsze odmie­nia­jąc doświad­cze­nia zwią­zane z zaku­pami. Jaki wpływ ma „zbyt duży wybór” na zacho­wa­nie kupu­ją­cych i jaki jest w tym udział pro­jektu opakowania?
avatar

To co zaprezentujesz jest równie ważne jak to zaprezentujesz.

To, jak zapre­zen­tu­jesz klien­tom, czy prze­ło­żo­nym dany pomysł, ma rów­nie duże zna­cze­nie, jak sam pomysł. Opracowałeś jakieś kon­cep­cje logo i zde­cy­do­wa­łeś się wysłać je do recen­zji na jed­nej stro­nie PDF? Albo może myśla­łeś nad wyceną pro­jektu i po pro­stu wpi­sa­łeś ją w wia­do­mość i wysła­łeś. Może to wyglą­dać nie­win­nie i poka­zy­wać twoją uczci­wość, ale tak naprawdę to strze­la­nie sobie w stopę. My pro­jek­tanci powin­ni­śmy wie­dzieć to naj­le­piej. Przecież to my cią­gle mówimy o tym, jak pro­jekt może wpły­wać i zmie­niać ludzką per­cep­cję i wyobrażenia.
avatar

Cenne nawyki, nabardziej efektywnych projektantów na świecie.

Mamy teo­rie doty­czące wszyst­kiego: dla­czego niebo jest nie­bie­skie, dla­czego jabłka spa­dają, dla­czego psz­czoły bzy­czą (i robią wiele innych dziw­nych rze­czy). Ludzie kochają teo­rie. Jednak teo­ria i prak­tyka nie są tym samym. Dlatego ten arty­kuł mówi wyłącz­nie o praktyce…
avatar

Nie mów tych dwóch zdań projektantowi Twojej nowej strony.

Chcesz, żeby twój pro­jekt strony inter­ne­to­wej był naprawdę dobry? Traktuj swo­jego pro­jek­tanta i jego pracę z sza­cun­kiem. Projektanci są prze­wraż­li­wieni na punk­cie klien­tów, któ­rzy mogą oka­zać się „pro­ble­mo­wymi dziećmi”. Rozmowa i wywiad to pro­ces dwu­stronny. Choć nie­któ­rzy pro­jek­tanci nie mają nic prze­ciwko „wymia­nie cio­sów”, oto kilka zdań, któ­rych nie powi­nie­neś wypo­wia­dać, jeżeli już zna­la­złeś arty­stę, na któ­rego dobrej pracy szcze­gól­nie Ci zależy.
avatar

Eyetracking. Ciekawe wnioski z badań ruchu gałek ocznych.

Z pew­no­ścią nie raz widzia­łeś bada­nie w któ­rym śle­dzi się, ruch gałek ocznych, aby okre­ślić na co patrzy badana osoba. To jedno z ulu­bio­nych badań każdej porząd­nej agen­cji rekla­mo­wej. Zastanawiasz się czego dokład­nie możemy dowie­dzieć się o ludz­kiej psy­chice za pomocą takich badań? Zobacz zwięźle opi­sane wnio­ski, będące rezul­ta­tem pracy z tysią­cami uczest­ni­ków takich badań.
avatar

5 pytań, które powinieneś zadać projektantowi stron www.

Możesz zatrud­nić świet­nego pro­jek­tanta, ale dobry pro­jekt to poję­cie subiek­tywne. Projekt, który przy­nosi praw­dziwe rezul­taty, można opi­sać kon­kret­nymi licz­bami, które mają wpływ na zyski w Twojej fir­mie. Skąd możesz wie­dzieć, czy okre­ślony pro­jek­tant ma wystar­cza­jące kwa­li­fi­ka­cje, by pomóc Ci osią­gnąć świetne rezul­taty? Oto 5 pytań, które możesz zadać przed zatrud­nie­niem specjalisty:
avatar

Wyszukiwanie i optymalizacja grafik dla Google.

Specjaliści zga­dzają się, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­wa­nia sta­nowi nie­zbędny ele­ment planu mar­ke­tin­go­wego każ­dego przed­się­biorcy. „Kupujący to wzro­kowcy. Muszą widzieć, co kupują,” Statystyki z Hitwise poka­zują, że wyniki wyszu­ki­wań gra­fik Google Grafika sta­no­wią około 72% wszyst­kich wyszu­ki­wań gra­fik. To dla­tego tak ważne jest, aby­śmy jesz­cze raz przy­po­mnieli sobie jak robić to dobrze.
avatar

10 przykazań budowania linków.

To nie jest kolejny wpis o nowych stra­te­giach budo­wa­nia lin­ków. Zamiast tego chcia­łem wócić do pod­staw i przyj­rzeć się ele­men­tar­nym zasa­dom, któ­rych powin­ni­śmy prze­strze­gać, bez względu na to, jakich metod uży­wamy. Te 10 przy­ka­zań pomogą zacho­wać „natu­ral­ność” two­ich lin­ków, co jest nie­zwy­kle ważne przy opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek, chyba, że chcesz zdać się na gniew i bez­względ­ność Google.
avatar

Błyskotliwe pisanie w Internecie.
7 Praktycznych wskazówek.

Jeśli podzie­lisz się jakąś ideą, która Cię inte­re­suje, wywoła ona jedy­nie nie­wielką iskrę. Pożary wybu­chają w przy­padku, kiedy zaszcze­pisz pomysł w gło­wach wielu ludzi. Jeśli szu­kasz spraw­dzo­nych roz­wią­zań, które pozwolą ci zamie­nić iskrę w pożar, roz­pa­la­jący wyobraź­nię ludzi i inspi­ru­jący dzia­ła­nia, koniecz­nie prze­czy­taj ten artykuł.
avatar

Proste wskazówki dotyczące komponowania treści.

Sposób w jaki ludzie czy­tają w inter­ne­cie, jest dobrze znany? Więc praw­do­po­dob­nie nie zasko­czą Cię też infor­ma­cje, że więk­szość użyt­kow­ni­ków, po pro­stu ska­nuje tekst zatrzy­mu­jąc wzrok na ele­men­tach przy­cią­ga­ją­cych uwagę, takich jak nagłówki, foto­gra­fie, czy cytaty. Skoro zda­jesz sobie z tego sprawę, poznaj też sprytne tech­niki two­rze­nia tre­ści, które są czy­tane znacz­nie czę­ściej niż inne.
avatar

Czy rynek nazw firmowych jest już przesycony?

„Nazwa i znak fir­mowy naszej kor­po­ra­cji to nasze naj­bar­dziej war­to­ściowe aktywa”. Tak zaczyna się treść bro­szury kor­po­ra­cyj­nej “Jonson & Jonson”. Pod tymi sło­wami, pod­pi­sać się może każda z naj­więk­szych marek świata. Całkiem nie­dawno Sony prze­pro­wa­dziło kon­kurs na nazwę dla swo­jego nowego produktu.W odpo­wie­dzi wpły­nęło 3,400 pomy­słów. Żaden z nich jed­nak nie zwy­cię­żył. Nie jest to jed­nak niczym nie­zwy­kłym. Dziewięć na dzie­sięć mię­dzy­na­ro­do­wych nazw jakie wymy­ślisz, okażą się być niedostępne.
avatar

5 częstych błędów w projektowaniu logo dla nowej firmy.

Logo, obok uda­nej nazwy to pod­sta­wowe narzę­dzie pro­mo­wa­nia firmy. Wszystkim wydaje się, że znają znają zasady pro­jek­to­wa­nia logo. Wszyscy wie­dzą, że powinno być uni­kalne i łatwo zapa­da­jące w pamięci. Jednak jego stwo­rze­nie wcale nie jest takie pro­ste. Zdecydowana więk­szość fir­mo­wych iden­ty­fi­ka­cji, jest nie­sprawna. Dowiedz się dla­czego, i uni­kaj tych błę­dów jak ognia.
avatar

W jaki sposób hojne marki, zdobywają serca klientów i ich absolutną lojalność?

Kiedyś, to wiel­kie firmy mówiły: „nie ma niczego za darmo”. Dziś, mogą powtó­rzyć to ich klienci. To oni prze­jęli kon­trolę. Marki, które potra­fią dosto­so­wać się do tych nowych wyma­gań i oka­zać odpo­wied­nią hoj­ność, wyzna­czą trendy, za któ­rymi będą pró­bo­wali nadą­żać pozostali.
avatar

Czego uczy nas ranking 100 największych marek świata?

Pomimo zwal­nia­ją­cego tempa glo­bal­nej gospo­darki war­tość 100 naj­lep­szych marek wzro­sła o 2%. Badania uka­zują też pierw­szą na świe­cie markę wartą 100 miliar­dów dola­rów – Google. Marki która wbi­ja­jąc nóż w serce pro­du­cen­tom tele­wi­zyj­nym, osią­gnęła ten wynik bez pomocy nawet jed­nej reklamy telewizyjnej.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę