eMarketing - Internet
Strony internetowe i społeczności
Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

NAJWAŻNIEJSZE
NOTATKI Z KSIĄŻKI:

Kod talentu

Jak zostać geniuszem

Autor: Daniel Coyle

Kod talentu

Jak zostać geniuszem

NAJWAŻNIEJSZE
NOTATKI Z KSIĄŻKI:

Autor: Daniel Coyle

Essencja Coyle’a z „Kodu talen­tu”, któ­ry ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­ty­ki wyde­sty­lo­wał 52 pora­dy, któ­re moż­na wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­ją­ca książ­ka, w 90 minut moż­na prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pra­cy!

Choć neu­ro­nau­ko­we pod­sta­wy pro­ce­su są fascy­nu­ją­ce i zło­żo­ne, wszyst­ko spro­wa­dza się do jed­nej fun­da­men­tal­nej praw­dy: nie­wiel­kie czyn­no­ści, powta­rza­ne przed dłuż­szy czas, zmie­nia­ją nas.

 „Pamięć mię­śnio­wa” tak napraw­dę nie ist­nie­je, ponie­waż nasze mię­śnie robią po pro­stu to, co każe im mózg. Dlatego nowo­cze­sną naukę moż­na pod­su­mo­wać w nastę­pu­ją­cy spo­sób: chcesz roz­wi­nąć swój talent? Wzmocnij mózg poprzez inten­syw­ne ćwi­cze­nia.

Wytwórz iskrę i wyko­rzy­staj pali­wo, by ćwi­czyć lepiej.


PORADA NR 1:

WPATRUJ SIĘ W OSOBĘ, KTÓRĄ CHCESZ SIĘ STAĆ

Wypełnij umysł żywy­mi obra­za­mi sie­bie same­go w przy­szło­ści i wpa­truj się w nie codzien­nie. Badania wyka­za­ły, że nawet nie­wiel­ki kon­takt z wzo­rem do naśla­do­wa­nia w znacz­nym stop­niu popra­wia nie­świa­do­mą moty­wa­cję.


PORADA NR 2:

POŚWIĘĆ PIĘTNAŚCIE MINUT DZIENNIE NA WYRYCIE UMIEJĘTNOŚCI W MÓZGU

Patrz, jak dana umie­jęt­ność jest wyko­ny­wa­na, obser­wuj ją uważ­nie i inten­syw­nie, raz za razem, aż stwo­rzysz jej wyso­kiej jako­ści men­tal­ny plan.

Kluczem do sku­tecz­ne­go wyry­cia jest stwo­rze­nie sil­ne­go połą­cze­nia: patrze­nie i słu­cha­nie tak uważ­ne, by moż­li­we było wyobra­że­nie sobie uczu­cia towa­rzy­szą­ce­go wyko­rzy­sty­wa­niu umie­jęt­no­ści.

W wypad­ku umie­jęt­no­ści fizycz­nych, wyobraź sobie sie­bie w cie­le oso­by wyko­nu­ją­cą czyn­ność. Bądź świa­do­my ruchu i ryt­mu, spró­buj poczuć ruchy od środ­ka.

W wypad­ku umie­jęt­no­ści umy­sło­wych, symu­luj umie­jęt­ność poprzez odtwa­rza­nie pro­ce­sów decy­zyj­nych eks­per­ta.

Gracze w sza­chy osią­ga­ją ten efekt odgry­wa­jąc kla­sycz­ne gry, krok po kro­ku.

Mówcy wygła­sza­ją wiel­kie histo­rycz­ne prze­mo­wy wraz z ich ory­gi­nal­ną modu­la­cją.

Muzycy two­rzą cove­ry ulu­bio­nych pio­se­nek.

Pisarze prze­pi­su­ją frag­men­ty wiel­kich dzieł sło­wo w sło­wo.


PORADA NR 3:

KRADNIJ I NIE PRZEPRASZAJ

Patrz na każ­de­go jak na lep­sze­go od sie­bie i zasta­nów się, co takie­go mógł­byś wyko­rzy­stać. A potem to wyko­rzy­staj.

Może to być wszyst­ko: od tego, jak wydo­być wyso­ką nutę, do tego, jak pora­dzić sobie z awan­tu­ru­ją­cym się tłu­mem.

Młodsi człon­ko­wie muzy­kal­nych rodzin są czę­sto naj­bar­dziej uta­len­to­wa­ni wła­śnie z tego powo­du.

Skup się na szcze­gó­łach, nie ogól­nym wra­że­niu. Uchwyć kon­kret­ne fak­ty.


PORADA NR 4:

KUP NOTATNIK

Dziennik postę­pów.

Rób w nim notat­ki i zasta­na­wiaj się nad nimi: wyni­ki z dzi­siej­sze­go dnia, pomy­sły na jutro, cele na przy­szły tydzień.


PORADA NR 5:

CHCIEJ BYĆ GŁUPI

Jeżeli prze­cho­dzień jest w sta­nie roz­po­znać pio­sen­kę, to zna­czy, że grasz ją zbyt szyb­ko.


PORADA NR 6:

WYBIERZ WARUNKI SPARTAŃSKIE, A NIE LUKSUS

Luksus to nar­ko­tyk dla moty­wa­cji: sygna­li­zu­je nasze­mu nie­świa­do­me­mu mózgo­wi, że moż­na już się mniej sta­rać. Szepce: „wylu­zuj, uda­ło ci się”.

Proste, skrom­ne prze­strze­nie poma­ga­ją sku­pić uwa­gę na dokład­nym ćwi­cze­niu dane­go zada­nia: wysi­la­nie się, powta­rza­nie i wal­ka.


PORADA NR 7:

ZANIM ZACZNIESZ, USTAL, CZY TO UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, CZY MIĘKK

Umiejętności twar­de wyma­ga­ją powta­rzal­nej pre­cy­zji.

Miękkie, wyma­ga­ją­ce ela­stycz­no­ści umie­jęt­no­ści, zmu­sza­ją zwin­no­ści i inte­rak­tyw­no­ści, natych­mia­sto­we­go roz­po­zna­wa­nia sche­ma­tów, gdy tyl­ko się poja­wią i podej­mo­wa­nia mądrych decy­zji we wła­ści­wym cza­sie.

Kolejne trzy pora­dy lepiej wyja­śnia­ją tę ideę, pre­zen­tu­jąc meto­dy dokład­nych ćwi­czeń, któ­re naj­le­piej spraw­dza­ją się w roz­wi­ja­niu róż­nych rodza­jów umie­jęt­no­ści.


PORADA NR 8:

BY ROZWIJAĆ TWARDE UMIEJĘTNOŚCI PRACUJ JAK OSTROŻNY CIEŚLA

Pracuj ostroż­nie, powo­li i gor­li­wie poszu­kuj błę­dów.

Za jed­nym razem wyko­nuj jeden pro­sty ruch, powta­rza­jąc i dopra­co­wu­jąc go zanim pój­dziesz dalej. Zwracaj uwa­gę na błę­dy i napra­wiaj je.

W ten spo­sób dzia­ła meto­da naucza­nia muzy­ki Suzuki.


PORADA NR 9:

BY ROZWIJAĆ MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI BAW SIĘ JAK SKEJT

Miękkie umie­jęt­no­ści to wynik super-szyb­kie­go opro­gra­mo­wa­nia w mózgu, któ­re roz­po­zna­je sche­ma­ty we wła­ści­wy spo­sób.

Miękkie umie­jęt­no­ści roz­wi­ja się poprzez zaba­wę i odkry­wa­nie trud­nych i cią­gle zmie­nia­ją­cych się śro­do­wisk; miejsc, w któ­rych cią­gle natra­fiasz na nowe prze­szko­dy i reagu­jesz na nie za każ­dym razem.

Ćwiczenie powin­no być agre­syw­ne, cie­kaw­skie i eks­pe­ry­men­tal­ne, zawsze poszu­ku­ją­ce nowych wyzwań.

Po każ­dej sesji zadaj sobie pyta­nia: „Co zadzia­ła­ło, a co nie? I dla­cze­go?”.


PORADA NR 10:

DOCEŃ TWARDE UMIEJĘTNOŚCI

Większość talen­tów to połą­cze­nie mięk­kich i twar­dych umie­jęt­no­ści.

Nadaj prio­ry­tet twar­dym umie­jęt­no­ściom, ponie­waż to one są na dłuż­szą metę waż­niej­sze dla talen­tu.


PORADA NR 11:

NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ MITOWI „DZIECKA SZCZĘŚCIA”


PORADA NR 12:

PIĘĆ SPOSOBÓW WYBRANIE DOBREGO NAUCZYCIELA LUB TRENERA

Unikaj kogoś, kto przy­po­mi­na ci szar­manc­kie­go kel­ne­ra.

Szukaj kogoś, kto cię tro­szecz­kę prze­ra­ża. Szukaj kogoś, kto obser­wu­je cię uważ­nie, sku­pia się na dzia­ła­niu i jest – cza­sa­mi iry­tu­ją­co – szcze­ry.

Szukaj kogoś, kto wyda­je krót­kie, jasne pole­ce­nia.

Szukaj kogoś, kto uwiel­bia uczyć pod­staw.

Wybierz star­szą oso­bę; inne cechy nie mają zna­cze­nia.


***

W inku­ba­to­rach talen­tu, któ­re odwie­dzi­łem, ćwi­cze­nia były bar­dzo waż­ne, były pęp­kiem świa­ta, cen­trum uwa­gi dnia codzien­ne­go uczest­ni­ków.

Kluczem dokład­nych ćwi­czeń jest wysi­la­nie się, się­ga­nie. To ozna­cza wysi­le­nie się nie­co ponad obec­ne umie­jęt­no­ści, spę­dze­nie cza­su w sfe­rze trud­no­ści. Oznacza zaak­cep­to­wa­nie potę­gi powta­rza­nia, tak by dzia­ła­nie sta­ło się szyb­kie i zauto­ma­ty­zo­wa­ne. Oznacza two­rze­nie prze­strze­ni do ćwi­czeń, któ­ra umoż­li­wia wysi­la­nie się i powta­rza­nie, sta­łe zaan­ga­żo­wa­nie i polep­sza­nie umie­jęt­no­ści wraz z upły­wem cza­su.


***


PORADA NR 13:

ZNAJDŹ CZUŁE MIEJSCE

Uczucia: fru­stra­cja, trud­no­ści, uważ­ne poszu­ki­wa­nie błę­dów. Jesteś w peł­ni zaan­ga­żo­wa­ny w inten­syw­ną wal­kę – jak­byś wysi­lał się ze wszyst­kich sił, by osią­gnąć cel nie­mal nie­moż­li­wy do osią­gnię­cia, muska­jąc go koniusz­ka­mi pal­ców, a następ­nie się­ga­jąc ponow­nie. Odsetek uda­nych prób: 50-80 pro­cent.

Odnalezienie czu­łe­go miej­sca wyma­ga nie­co kre­atyw­no­ści.

Szukaj spo­so­bów na to, by się wysi­lać. Balansuj na gra­ni­cach swo­ich umie­jęt­no­ści. Jak powie­dział Albert Einstein „Musimy obu­dzić w sobie instynkt do pra­gnie­nia tego, co z led­wo­ścią może­my osią­gnąć dzię­ki naj­więk­sze­mu wysił­ko­wi”.

Jeżeli spró­bo­wał­byś naj­moc­niej, jak potra­fisz, cze­go mógł­byś nie­mal doko­nać? Wyznacz gra­ni­ce obec­nych umie­jęt­no­ści i celuj nie­co dalej. To wła­śnie czu­łe miej­sce.


PORADA NR 14:

ZDEJMIJ ZEGAREK

Dokładnej prak­ty­ki nie moż­na mie­rzyć w minu­tach czy godzi­nach, ale w licz­bie dobrej jako­ści wysił­ków i powtó­rzeń – tego, ile nowych połą­czeń mózgo­wych powsta­nie.

Zamiast liczyć minu­ty czy godzi­ny, licz wysił­ki i powtó­rze­nia.

Zamiast mówić: „Poćwiczę grę na pia­ni­nie przez dwa­dzie­ścia minut”, powiedz: „Zrobię pięć inten­syw­nych powtó­rzeń tej nowej pio­sen­ki”.


PORADA NR 15:

ROZMIENIAJ KAŻDY RUCH NA DROBNE

Jaki jest naj­mniej­szy odręb­ny ele­ment tej umie­jęt­no­ści, któ­ry mogę opa­no­wać?

Jakie inne ele­men­ty łączą się z nim?

Ćwicz tyl­ko jeden ele­ment, dopó­ki nie opa­nu­jesz go do per­fek­cji – następ­nie dołóż do nie­go kolej­ne małe ele­men­ty, jeden po dru­gim.

Weź obraz cało­ści, podziel go na naj­prost­sze moż­li­we skład­ni­ki, połącz je ze sobą w całość i powta­rzaj.


PORADA NR 16:

CODZIENNIE PRÓBUJ STWORZYĆ JEDEN IDEALNY ELEMENT

Idealny – nie ulep­szaj go, nie „pra­cuj nad nim”, ale uzy­skaj stu­pro­cen­to­wo pra­wi­dło­wy wynik.


PORADA NR 17:

ZAAKCEPTUJ WALKĘ

Walka i fru­stra­cja, któ­rych doświad­czasz na kra­wę­dziach swo­ich umie­jęt­no­ści – to nie­przy­jem­ne uwie­ra­nie „pra­wie, pra­wie” – to uczu­cie towa­rzy­szą­ce two­rzą­cym się połą­cze­niom ner­wo­wym.


PORADA NR 18:

WYBIERZ PIĘĆ MINUT DZIENNIE ZAMIAST GODZINY TYGODNIOWO

Mózg roz­wi­ja się nara­sta­ją­co, każ­de­go dnia po tro­chę, nawet w trak­cie snu. Codzienna prak­ty­ka, choć­by trwa­ła tyl­ko pięć minut, wzmac­nia ten pro­ces, pod­czas gdy mniej regu­lar­ne ćwi­cze­nia zmu­sza­ją mózg do nad­ra­bia­nia zale­gło­ści.


PORADA NR 19:

NIE UPRAWIAJ „MUSZTRY”, ALE GRAJ W MAŁE, UZALEŻNIAJĄCE GRY

Umiejętności roz­wi­ja­ją się lepiej, jeśli patrzy się na nie w ten spo­sób.

Jeśli coś moż­na poli­czyć, moż­na to zamie­nić w grę.


PORADA NR 20:

ĆWICZ SAM


PORADA NR 21:

MYŚL OBRAZOWO

Stwórz pla­stycz­ny obraz każ­de­go małe­go ele­men­tu, któ­re­go chcesz się nauczyć.


PORADA NR 22:

SKUP SIĘ ZARAZ PO TYM, JAK POPEŁNISZ BŁĄD

To nie­zwy­kle waż­na chwi­la, 0,25 sekund po popeł­nie­niu błę­du.


PORADA NR 23:

WIZUALIZUJ OKABLOWANIE MÓZGU TWORZĄCE NOWE POŁĄCZENIA


PORADA NR 24:

WIZUALIZUJ OKABLOWANIE W MÓGZU, KTÓRE STAJE SIĘ CORAZ SZYBSZE


PORADA NR 25:

ZMNIEJSZ PRZESTRZEŃ

Poeci i pisa­rze zmniej­sza­ją swo­je pole do popi­su, wyko­rzy­stu­jąc restryk­cyj­ne regu­ły małych form kre­atyw­nych – jak haiku i ćwi­cze­nia w mikro­for­mach lite­rac­kich. Komicy wyko­rzy­stu­ją 140 zna­ków, jakie daje im do dys­po­zy­cji Twitter, jako prze­strzeń do dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści.

Jaka jest naj­mniej­sza prze­strzeń potrzeb­na do wysi­la­nia się i powta­rza­nia?

Gdzie znaj­du­je się dodat­ko­wa prze­strzeń, któ­ra utrud­nia szyb­ką i łatwą komu­ni­ka­cję?


PORADA NR 26:

ZWOLNIJ (NAWET BARDZIEJ, NIŻ CI SIĘ WYDAJE)

Gdy uczy­my się, jak się robi coś nowe­go, naszym natych­mia­sto­wym impul­sem jest zro­bie­nie tego ponow­nie, ale szyb­ciej.


PORADA NR 27:

ZAMKNIJ OCZY

Zamknięcie oczu to szyb­ki spo­sób na zna­le­zie­nie się na gra­ni­cach umie­jęt­no­ści, w czu­łym miej­scu. Usuwa wszyst­ko, co roz­pra­sza, i anga­żu­je inne zmy­sły, któ­re dostar­cza­ją infor­ma­cji zwrot­nych. Pomaga wyryć w mózgu plan zada­nia, ponie­waż spra­wia, że nawet zna­jo­ma czyn­ność wyda­je się dziw­na i nowa.


PORADA NR 28:

NAŚLADUJ TO

Usunięcie wszyst­kie­go poza nie­zbęd­nym dzia­ła­niem pozwa­la sku­pić się na tym, co naj­waż­niej­sze: odpo­wied­nim się­ga­niem dalej.


PORADA NR 29:

GDY CI SIĘ UDA, ZAPAMIĘTAJ TEN MOMENT

Gdy uda ci się pierw­sze ide­al­ne powtó­rze­nie, zatrzy­maj się. Przewiń men­tal­ną taśmę i obej­rzyj ten ruch jesz­cze raz. Zapamiętaj to uczu­cie, rytm, fizycz­ne i umy­sło­we dozna­nia. Chodzi o to, by zapa­mię­tać ten moment – to miej­sce, w któ­rym chcesz się zna­leźć za każ­dym razem. To nie koniec – to nowa linia star­tu do udo­sko­na­la­nia umie­jęt­no­ści, dopó­ki się jej zauto­ma­ty­zu­jesz.


PORADA NR 30:

UTNIJ SOBIE DRZEMKĘ

Pomaga wzmoc­nić połą­cze­nia powsta­łe w trak­cie ćwi­czeń i przy­go­to­wać mózg do kolej­nej sesji.


PORADA NR 31:

BY NAUCZYĆ SIĘ NOWEGO RUCHU, WYOLBRZYM GO

Posuń się za dale­ko, tak by poczuć zewnętrz­ne kra­wę­dzie ruchu, a następ­nie popra­cuj nad pre­cy­zyj­nym ulep­sze­niem umie­jęt­no­ści.


PORADA NR 32:

DOKONUJ POZYTYWNYCH PRÓB

Sięgaj po to, co chcesz osią­gnąć, a nie odda­laj się od tego, cze­go chcesz unik­nąć.


PORADA NR 33:

BY NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ Z KSIĄŻKI, ZAMKNIJ KSIĄŻKĘ

Zamknięcie książ­ki i napi­sa­nie pod­su­mo­wa­nia zmu­sza cię do…

...usta­le­nia klu­czo­wych ele­men­tów (co sta­no­wi zestaw prób),

...prze­two­rze­nia i upo­rząd­ko­wa­nia idei, tak by mia­ły sens (kolej­ne pró­by)

...zapi­sa­nia ich na papie­rze (następ­ne pró­by wraz z powtó­rze­nia­mi).


PORADA NR 34:

WYKORZYSTAJ TECHNIKĘ KANAPKOWĄ

Zrób pra­wi­dło­wy ruch.

Zrób nie­pra­wi­dło­wy ruch.

Znów zrób pra­wi­dło­wy ruch.

Celem jest wzmoc­nie­nie pra­wi­dło­wych ruchów i przyj­rze­nie się swo­im błę­dom.


PORADA NR 35:

WYKORZYSTAJ TECHNIKĘ 3 × 10

Nasz mózg two­rzy sil­niej­sze połą­cze­nia, gdy jest pobu­dza­ny trzy­krot­nie w odstę­pach dzie­się­cio­mi­nu­to­wych.

By sku­tecz­nie się cze­goś nauczyć, prze­ćwicz to trzy razy i zrób dzie­się­cio­mi­nu­to­wą prze­rwę pomię­dzy każ­dym powtó­rze­niem.


PORADA NR 36:

WYMYŚL CODZIENNE SPRAWDZIANY

Jaki jest klu­czo­wy ele­ment tej umie­jęt­no­ści?

Jak mogę wyod­ręb­nić moją dokład­ność lub wia­ry­god­ność i oce­nić ją?

Jak mogę spra­wić, by było to faj­ne, szyb­kie i powta­rzal­ne, by móc śle­dzić postę­py?


PORADA NR 37:

BY WYBRAĆ NAJLEPSZĄ METODĘ ĆWICZEŃ, WYKORZYSTAJ PONIŻSZĄ METODĘ:

Wysiłek i powta­rza­nie

Czy ćwi­cze­nie spra­wia, że dzia­łasz na kra­wę­dzi umie­jęt­no­ści, się­gasz coraz dalej i powta­rzasz czyn­ność?


Zaangażowanie

Czy ćwi­cze­nie jest wcią­ga­ją­ce? Czy zaj­mu­je two­ją uwa­gę? Czy wyko­rzy­stu­je emo­cje, któ­re pcha­ją cię do osią­gnię­cia celu?


Celowość

Czy zada­nie bez­po­śred­nio łączy się z umie­jęt­no­ścią, któ­rą chcesz zyskać?


Mocna i szyb­ka infor­ma­cja zwrot­na

Czy do uczą­ce­go się tra­fia stru­mień dokład­nych infor­ma­cji na temat jego osią­gnięć – kie­dy mu się uda­ło, i gdzie popeł­nił błę­dy?


Zwróć uwa­gę na to, jak zapla­no­wa­ne są two­je ćwi­cze­nia. Niewielkie zmia­ny w meto­do­lo­gii mogą bar­dzo przy­spie­szyć pro­ces ucze­nia się.


PORADA NR 38:

ZATRZYMAJ SIĘ, ZANIM BĘDZIESZ WYKOŃCZONY

Zmęczenie spo­wal­nia mózg. Powoduje błę­dy, zmniej­sza kon­cen­tra­cję i spra­wia, że szu­ka­my skró­tów, któ­re pro­wa­dzą do złych nawy­ków.


PORADA NR 39:

ĆWICZ ZARAZ PO WYKONANIU CZYNNOŚCI

Wszystkie błę­dy mam na świe­żo.


PORADA NR 40:

ZARAZ PRZED SNEM OBEJRZYJ MENTALNY FILM

Obejrzyj w gło­wie film ze swo­im ide­al­nym wyko­na­niem.


PORADA NR 41:

SKOŃCZ NA CZYMŚ POZYTYWNYM

Sesja ćwi­cze­nio­wa powin­na koń­czyć się jak dobry posi­łek – małą, słod­ką nagro­dą.


PORADA NR 42:

SZEŚĆ SPOSOBÓW NA TO, BY ZOSTAĆ LEPSZYM NAUCZYCIELEM LUB TRENEREM

Wykorzystaj pierw­szych kil­ka sekund, by nawią­zać kon­takt na pozio­mie emo­cjo­nal­nym. Skuteczna nauka opie­ra się na zaufa­niu. Zanim zaczniesz uczyć, musisz poka­zać, że ci zale­ży.

Unikaj dłu­gich prze­mów – zamiast tego, prze­ka­zuj obra­zo­we por­cje infor­ma­cji. Krótkie, skie­ro­wa­ne do kon­kret­nych uczniów i prze­zna­czo­ne tyl­ko dla nich, po jed­nej naraz.

Miej aler­gię na nie­ja­sne słow­nic­two. Wszystkie dobre nauki prze­strze­ga­ją tego same­go sche­ma­tu: spró­buj tej kon­kret­nej rze­czy. Teraz spró­buj tej kon­kret­nej rze­czy. A teraz spró­buj połą­czyć je w tę kon­kret­ną rzecz. Przekazuj infor­ma­cje za pomo­cą pre­cy­zyj­nych rze­czow­ni­ków i liczeb­ni­ków – rze­czy, któ­re możesz zoba­czyć i zmie­rzyć – i uni­kaj przy­miot­ni­ków i przy­słów­ków, któ­re nie mówią dokład­nie, co robić.

Stwórz kar­tę postę­pów nauki. Wybierz mia­rę, któ­ra pomo­że oce­nić umie­jęt­ność, któ­rą chcesz roz­wi­nąć i zacznij śle­dzić jej prze­bieg.

Zappos zigno­ro­wał zwy­kłą kar­tę postę­pów i zaczął obser­wo­wać przy­pad­ki, gdy pra­cow­ni­cy obsłu­gi klien­ta zro­bi­li coś wię­cej, niż od nich wyma­ga­no – osią­ga­jąc efekt „wow!”.

Zmaksymalizuj wysi­łek. Jaka prze­strzeń będzie sta­no­wić śro­do­wi­sko naj­le­piej sprzy­ja­ją­ce się­ga­niu dalej? Jak moż­na zastą­pić momen­ty pasyw­ne momen­ta­mi aktyw­nej nauki?

Staraj się wyszko­lić nie­za­leż­nych uczniów.


PORADA NR 43:

ZAAKCEPTUJ POTRZEBĘ POWTARZANIA

Bruce Lee powie­dział „Nie boje się czło­wie­ka, któ­ry tre­no­wał kie­dyś dzie­sięć tysię­cy kop­nięć. Boje się czło­wie­ka, któ­ry tre­no­wał jed­no kop­nię­cie dzie­sięć tysię­cy razy.”.


PORADA NR 44:

MIEJ NASTAWIENIE PRACOWNIKA

Każdego dnia wsta­waj rano i idź do pra­cy, czy ci się to podo­ba, czy nie.


PORADA NR 45:

NA KAŻDĄ GODZINĘ KONKURSU POŚWIĘĆ PIĘĆ GODZIN ĆWICZEŃ


PORADA NR 46:

NIE MARNUJ CZASU NA PRÓBY POZBYCIA SIĘ ZŁYCH NAWYKÓW – STWÓRZ NOWE

Zignoruj złe nawy­ki i włóż ener­gię w stwo­rze­nie nowe­go nawy­ku, któ­ry poko­na ten sta­ry.


PORADA NR 47:

BY NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ LEPIEJ, NAUCZ KOGOŚ

Ta meto­da dzia­ła, ponie­waż gdy prze­ka­zu­jesz komuś umie­jęt­ność, zaczy­nasz ją sam lepiej rozu­mieć.


PORADA NR 48:

DAJ NOWEJ UMIEJĘTNOŚCI MINIMUM OSIEM TYGODNI

Nie wycią­gaj wnio­sków zbyt wcze­śnie. Próbuj dalej, nawet jeśli nie czu­jesz natych­mia­sto­wej popra­wy.


PORADA NR 49:

GDY UTKNIESZ, ZMIEŃ COŚ

Najlepszym spo­so­bem, by wyrwać się ze sta­gna­cji jest przedar­cie się dalej; do zmia­ny meto­dy ćwi­czeń tak, by nie być już na auto­pi­lo­cie i zbu­do­wać szyb­szy, lep­szy obwód. Jednym ze spo­so­bów, by to osią­gnąć jest przy­spie­sze­nie – zmu­sze­nie się do wyko­na­nia zada­nia szyb­ciej niż zro­bił­byś to nor­mal­nie. Albo spo­wol­nie­nie – wyko­na­nie tak powol­ne, że pod­kre­śla wcze­śniej nie­zau­wa­żo­ne błę­dy. Albo wyko­na­nie zada­nia w odwrot­nej kolej­no­ści, odwró­ce­nie go na lewą stro­nę albo do góry noga­mi.


PORADA NR 50:

UDOSKONALAJ WYTRWAŁOŚĆ

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/tests/SameAnswers/t.aspx?id=1246


Weź udział w teście.