Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Które studio graficzne jest najlepsze?

Jak w pyta­niu. Chciałbym poznać wasze zda­nie na temat tego któ­re stu­dio gra­ficz­ne w Polsce jest naj­lep­sze?

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w projektowaniu
Kliknij aby kontynuować

Jakie są ceny zaprojektowania grafiki na strony firmowe?

Będziemy przy­go­to­wy­wa­li się do zmia­ny gra­fi­ki na naszych fir­mo­wych stro­nach inter­ne­to­wych. Chcielibyśmy dosłow­nie pod­mie­nić obraz­ki, bez zmia­ny kodu i pro­gra­mo­wa­nia.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w projektowaniu
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrego grafika?

Potrzebujemy w naszej fir­mie czło­wie­ka, któ­ry dodał­by bla­sku naszym mate­ria­łom rekla­mo­wym. Czy mogli­by­ście pole­cić jakie­goś dobre­go gra­fi­ka lub pro­jek­tan­ta?

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w projektowaniu
Kliknij aby kontynuować

Jakie są ceny projektowania infografiki?

Pracuję w samo­rzą­dzie śred­niej gmi­ny; chcia­ła­bym poka­zać, jak spraw­nie wyko­rzy­sta­li­śmy fun­du­sze unij­ne, i roz­dać ulot­ki (np. A4) z odpo­wied­nią infor­ma­cją.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Wizualizacja danych
Kliknij aby kontynuować

W jaki sposób najlepiej prezentować zyski?

Pracuję w fir­mie dostar­cza­ją­cej inter­net i tele­fo­ny (kil­ka osie­dli śred­nie­go mia­sta); mam przy­go­to­wać pre­zen­ta­cję zeszło­rocz­nych wyni­ków, i chcę to zro­bić

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Wizualizacja danych
Kliknij aby kontynuować

Co to jest infografika?

Prowadzę fir­mę spe­dy­tor­ską, i na 5-lecie chcia­łem przy­go­to­wać dość szcze­gól­ny fol­der, pełen cie­ka­wie przed­sta­wio­nych fak­tów i histo­rii. W budże­cie zna­la­złem

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Wizualizacja danych
Kliknij aby kontynuować

Jakie są ceny zaprojektowania własnego fontu?

Profesjonalne kro­je za gra­ni­cą potra­fią kosz­to­wać parę­set zło­tych, szcze­gól­nie, gdy chce się mieć parę odmian. Nie chcę robić logo -...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Jakie są zasady projektowania graficznego reklam?

Chcę zawie­sić parę pla­ka­tów na tar­gach eko­lo­gicz­nych, same­go sto­iska raczej nie będzie. Chcę sprze­da­wać eko-ubra­nia, dość ory­gi­nal­ny pro­dukt. Ale zupeł­nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Jakiej czcionki użyć do napisania oferty?

Reklamuję się (nie­dro­gie kosme­ty­ki eko­lo­gicz­ne) w czar­no-bia­łej gaze­cie, nie będę więc wła­ści­wie uży­wać zdjęć. Mam dość dużo inte­re­su­ją­ce­go tek­stu, zasta­na­wiam się...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Jakie są ceny zaprojektowania reklamy prasowej?

Chcę umie­ścić rekla­mę w bran­żo­wym mie­sięcz­ni­ku (tury­sty­ka). To koszt porów­ny­wal­ny z kam­pa­nią ulot­ko­wą; jak zapew­nić sobie porów­ny­wal­ny zwrot z inwe­sty­cji?

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Jak powinien wyglądać projekt graficzny dobrej reklamy?

Mam oka­zję zawie­sić swo­ją rekla­mę na bil­l­bo­ar­dzie, za pół ceny. Prowadzę fir­mę even­to­wą, chcę wypro­mo­wać nowy rodzaj impre­zy (wyści­gi). Muszę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Znacie jakieś dobre przykłady reklam z branży multimediów?

Chciałbym otwo­rzyć salon z eks­klu­zyw­ny­mi komór­ka­mi - mode­la­mi, któ­rych nie dosta­nie się w żad­nej sie­ci. Chciałbym rekla­mo­wać się na świa­to­wym pozio­mie, zgod­nie...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Jakie reklamy są najbardziej skuteczne?

Dziękuję za szcze­rą odpo­wiedź.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Typografia - Fotografia
Kliknij aby kontynuować

Gdzie najlepiej zaprojektować ulotki firmowe?

Dostałem bar­dzo “odpo­wie­dzial­ne” zada­nie, zapro­jek­to­wa­nia ulo­tek rekla­mo­wych dla naszej fir­my. Wiem, że nie zaj­mu­je­cie się taki­mi poje­dyn­czy­mi zle­ce­nia­mi, więc czy...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie katalogu?

Chcemy w przy­szłym roku umie­ścić wszyst­kie nasze pro­duk­ty w pięk­nym kata­lo­gu rekla­mo­wym. Ponieważ będzie­my pierw­szy raz wyda­wać coś takie­go, chciał­bam dowie­dzieć się...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie okładki do książki?

Jestem na ukoń­cze­niu mojej pierw­szej książ­ki, i cha­iła­bym zle­cić komuś zapro­jek­to­wa­nie wyjąt­ko­wej okład­ki. Czy może­cie mi pomóc w tej kwe­stii?

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Jak powinno wyglądać dobre opakowanie soku?

Mam dosko­na­ły, rodzin­ny prze­pis na zdro­wy sok, któ­ry chciał­bym ofe­ro­wać lokal­nym piz­ze­riom i barom. Czy macie może jakieś faj­ne inspi­ra­cje, na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Od czego zależą ceny projektowania etykiet?

Witajcie Owocni. Zastanawiam się co ma wpływ na final­ną wyce­nę pro­jek­tu ety­kie­ty. Oferty któ­re otrzy­ma­łem są bar­dzo róż­ne, a chcieł­bym bli­żej...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie opakowania?

Chcemy wpro­wa­dzić na rynek nowy, cie­ka­wy pro­dukt spo­żyw­czy. Zastanawiamy się ile może kosz­to­wać przy­go­to­wa­nie dobre­go pro­jek­tu opa­ko­wań, aby przed­sta­wić kom­plet...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Czym jest reklama kontekstowa?

Piszę pra­cę na temat rekla­my w sie­ci i potrze­bu­ję pomo­cy. Spotkałem się z wie­lo­ma defi­ni­cja­mi rekla­my kon­tek­sto­wej. Czy mogę usły­szeć waszą? Dziękuję.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Czy w reklamowaniu firmy warto wykorzystywać spam?

Kupiłem za 10 zł bazę w któ­rej znaj­du­je się 150.000 adre­sów mailo­wych.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jaki jest najlepszy sposób na zyskanie czytelników na blogu?

Dostałem w nowej fir­mie zada­nie zaopie­ko­wa­nia się fir­mo­wym blo­giem. Czy może­cie podać mi jakieś wska­zów­ki, w jaki spo­sób mogę go ulep­szyć?

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jak dużą wartość ma wysyłanie ofert przez e-mail?

Czy opła­ca się męczyć ludzi ofer­ta­mi pocz­to­wy­mi? Jak nale­ży robić to dobrze? Dzięki za opi­nie, cze­kam na Waszą odpo­wiedź!

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Ile warte są adresy e-mail? Jak obliczać wartość adresów?

Niektórzy twier­dzą, że dla dobrze poin­for­mo­wa­ne­go spe­cja­li­sty ds. mar­ke­tin­gu war­tość adre­su e-mail wyno­si 100 zł. Czy ist­nie­je meto­da obli­cza­nia war­to­ści...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Jakie jest największe wyzwanie marketingu e-mailowego?

Oto lista kil­ku moż­li­wo­ści. Możecie ją z powo­dze­niem roz­wi­nąć! - stwo­rze­nie listy - treść doty­czą­ca pro­duk­tu - kodo­wa­nie HTML - moż­li­wość...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Czy reklama banerowa wciąż działa?

Przeglądałem stro­nę kon­ku­ren­cji i mia­łem zamiar zare­zer­wo­wać ostat­ni baner dostęp­ny na stro­nie, ale naj­pierw chciał­bym to szyb­ko omó­wić z wami wszyst­ki­mi. Proszę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy to prawda, że dobrze przygotowana strona internetowa obniża koszty reklam Adwords?

Próbuję prze­ko­nać dużą, wie­lo­na­ro­do­wą fir­mę, któ­ra jest bar­dzo odpor­na na zmia­ny, do wpro­wa­dze­nia na stro­nie pro­po­no­wa­nych prze­ze mnie zmian zwią­za­nych...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy można mieć inny budżet w reklamach Google na każdy dzień tygodnia?

Prowadzimy kam­pa­nię Google Adwords, któ­ra dzia­ła wyraź­nie lepiej pod wzglę­dem kon­wer­sji w ponie­dział­ki, wtor­ki i śro­dy… Jaki jest naj­lep­szy spo­sób, by w Adwords...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
PPC - Kampanie reklamowe
Kliknij aby kontynuować

Czy opłaca się inwestować w reklamy na Facebooku? Warto?

Cześć wszyst­kim! Zastanawiałem się, czy rze­czy­wi­ście war­to inwe­sto­wać w rekla­my na Facebooku, ist­nie­ją róż­ne opi­nie na ten temat. Branża, któ­rą pró­bu­ję...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Google naprawdę uznaje za powielanie treści strony z „www” i bez?

Nie bar­dzo rozu­miem, jak Google może obni­żać war­tość lin­ku, dla­te­go, że stro­na wyświe­tla tę samą zawar­tość z „www” w nazwie i bez...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy promocja strony internetowej na Facebooku i Twitterze to zawsze dobry pomysł na poprawę pozycji w rankingach Google?

Staram się wypro­mo­wać punkt sprze­da­ży świe­żych owo­ców morza i restau­ra­cję na wybrze­żu we Władysławowie. Nie zna­la­złem zbyt wie­lu ludzi, któ­rzy uży­wa­ją...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy w pozycjonowaniu stron na słowa kluczowe liczą się duże i małe litery?

Wydawało mi się, że nie ma to zna­cze­nia dla wyszu­ki­wa­nia przez Google w zawar­to­ści stro­ny (czy to praw­da?), ale zauwa­ży­łem, że...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Od czego zacząć pozycjonowanie stron? Co powinienem zrobić na początku?

Tworzę kil­ka nowych stron inter­ne­to­wych dla sie­bie i dla moje­go klien­ta. Dysponuję dość ogra­ni­czo­nym budże­tem w wyso­ko­ści 4000 zł dla trzech stron...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Jaka jest wasza największa tajemnica w pozycjonowaniu?

Taka, o któ­rym mogą wie­dzieć wszy­scy bar­dziej zaawan­so­wa­ni, ale żaden z począt­ku­ją­cych? Zajmuję się SEO od roku, zaczy­na­jąc od wła­snej stro­ny, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Facebook może upaść?

Mam plan, aby swo­ją stro­nę zro­bić bar­dzo pro­stą ( = nie­dro­gą), za to aktyw­nie dzia­łać za pośred­nic­twem Facebooka (han­del i pro­jek­ty...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Co jest lepsze? Twitter czy Facebook?

Prowadzę kurs i małą stro­nę poświę­co­ną sztu­ce wal­ki (capo­eira). Chciałbym doło­żyć do niej kon­to spo­łecz­no­ścio­we, gdzie mógł­bym wsta­wiać szyb­kie wia­do­mo­ści (np....

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Mam pomysł na dobry portal społecznościowy…

Zastanawiam się, jak dobrze wystar­to­wać, i unik­nąć błę­dów w począt­ko­wym roz­wo­ju. Wiadomo, że takich por­ta­li powsta­wa­ło wie­le, a dziś napraw­dę popu­lar­nych jest kil­ka.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak mogę użyć mediów społecznościowych do zwiększenia sprzedaży?

Sprzedaję przez Internet uni­ka­to­we mone­ty. Konkurencja jest duża, i szu­kam moż­li­wo­ści, by jakoś się wyróż­nić. Facebooka uży­wa się jesz­cze w tej bran­ży...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak wiele kont społecznościowych potrzebuje moja firma?

Zajmuję się orga­ni­za­cją even­tów; w tej bran­ży nowo­cze­sne media świet­nie się spraw­dza­ją. Miałem kon­to na Naszej Klasie, teraz pro­wa­dzę Facebooka, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy mogę sprawdzać obecność moich pracowników na stronach typu Nasza Klasa, GG w godzinach pracy?

Prowadzę nie­du­żą fir­mę han­dlu onli­ne. Parę przy­krych przy­kła­dów naka­za­ło mi ostroż­ność, a z dru­giej stro­ny nie mogę sam sie­dzieć przy nich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Którego projektanta stron polecacie? Którego wybrać?

Prowadzę osie­dlo­wą piz­ze­rię; na stro­nie powin­no być edy­to­wal­ne menu, mała gale­ria, parę słów o nas. Jak zna­leźć pro­jek­tan­ta takiej stro­ny?

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie strony internetowej?

Prowadzę gale­rię z arty­stycz­nym wypo­sa­że­niem wnętrz: rzeź­by, naczy­nia, gra­fi­ki itp. Nie jest to więc typo­wy e-biz­nes; zale­ży mi na pro­stej, ele­ganc­kiej...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje napisanie oferty handlowej dla firmy?

Chcę umie­ścić w dużej sie­ci han­dlo­wej mój pro­dukt — gamę akce­so­riów samo­cho­do­wych. Warunki są cięż­kie, i muszę bar­dzo się posta­rać, by ich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie nazwy dla firmy?

Chcę zało­żyć przed­szko­le; wszyst­kie nazwy, jakie przy­szły mi do gło­wy, są już zaję­te w Internecie (albo w oko­li­cy ist­nie­ją jakieś podob­ne). Chciałam...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje napisanie tekstów reklamowych na stronę internetową?

Mam już stro­nę - drob­na budow­lan­ka, remon­ty itp. Moje usłu­gi nie są rzad­ko­ścią; chciał­bym, by opi­sał je ktoś zna­ją­cy się...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak sprawdzić i ocenić umiejętności copywritera?

Chcę wypro­mo­wać stro­nę spo­łecz­no­ścio­wą poświę­co­ną waka­cjom i podró­żom. Potrzebuję tre­ści od doświad­czo­ne­go tek­ścia­rza, któ­ry wyróż­ni się ponad stan­dard tego typu, wypocz­nij...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak wybrać dobrego copywritera. Czy możecie mi jakiegoś polecić?

Chcę otwo­rzyć luk­su­so­wy salon z ele­ganc­ki­mi lap­to­pa­mi (w sty­lu Ego). Tekstów z dzie­dzi­ny kom­pu­te­rów jest mnó­stwo, ale to nic cie­ka­we­go, bra­ku­je ele­ganc­kich...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Szukam sprawdzonego copywritera. Kogo polecacie?

Mam spra­wę, dokład­nie jak w tema­cie. Szukam fir­my, któ­ra napi­sze tek­sty rekla­mo­we, wymy­śli hasła i zaj­mie się tek­sta­mi na stro­nę inter­ne­to­wą. Możecie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać dobrego copywritera?

Potrzebuję opra­co­wać tek­sty na stro­nę z biżu­te­rią; to pro­dukt, gdzie wize­ru­nek to spra­wa wiel­kiej wagi, a kon­ku­ren­cja jest ogrom­na. Z góry dzię­ku­ję za...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak zwracać się do klientów na piśmie — formie „Państwo” czy „Ty”?

Piszę wła­śnie list-zapro­sze­nie na tar­gi i utknę­łam już na pierw­szym zda­niu. Mogę liczyć na szyb­ką pomoc? Dziękuję!

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać ofertę na stronie internetowej gabinetu lekarskiego?

Jestem der­ma­to­lo­giem; moim pomy­słem na dzia­łal­ność jest skie­ro­wa­nie ofer­ty spe­cjal­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy mają czę­sto wyjąt­ko­we pro­ble­my z cerą. Nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co napisać w podstronie „O firmie” i „O nas”?

Moja histo­ria jest zupeł­nie zwy­czaj­na — jestem die­te­ty­kiem, chcę dora­dzać klien­tom w spra­wach żywie­nia i dba­nia o zdro­wie. Nie mam jesz­cze doświad­cze­nia -...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać inspiracji do artykułów internetowych?

Napisałem już dzie­siąt­ki tek­stów o moich pro­duk­tach — role­tach okien­nych. Jak dobie­rać, jakie są tren­dy, kon­ser­wa­cja itp. Skończyły mi się pomy­sły,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co warto zamieszczać na swojej stronie internetowej?

Zajmuję się foto­gra­fią — ślu­by, sesje pro­duk­tów, itp. Wstawiłem gale­rię reali­za­cji, dane kon­tak­to­we, ale tak napraw­dę nie wiem, jak moż­na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jakie artykuły pisać do Internetu?

Pracuję w fir­mie pro­du­ku­ją­cej okna; trud­no w takiej bran­ży o jakieś sen­sa­cyj­ne wie­ści czy wiel­ką ory­gi­nal­ność, a zale­ży mi, by arty­ku­ły, jakie piszę na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jaką strategię pozycjonowania produktu powinnam wybrać?

Chcę han­dlo­wać ele­ganc­ki­mi akce­so­ria­mi do kawy. Nie wiem, czy ofe­ro­wać je raczej doj­rza­łym i zamoż­nym kobie­tom, czy też oso­bom mło­dym szu­ka­ją­cym...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jak zabrać się za pozycjonowanie marki na rynku? Od czego zacząć?

Dostałam dofi­nan­so­wa­nie i chcę stwo­rzyć nową mar­kę na ryn­ku mody. Trudno mi jed­nak okre­ślić, dla kogo chciał­bym ofe­ro­wać pro­jek­ty — zarów­no...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Pozycjonowanie produktu – co to właściwie znaczy?

Witam, wła­śnie wypeł­niam wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie dla mojej fir­my, któ­ra zaj­mu­je się pro­duk­cją mebli kuchen­nych na wymiar. Jedno z pytań ankie­ty brzmi:...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jakie nagłówki pasują do oferty handlowej?

Zastanawiam się, jak napi­sać ofer­tę z uży­wa­ny­mi maszy­na­mi do poli­gra­fii. Odbiorcy to ludzie poważ­ni i zna­ją­cy się na rze­czy, ale nie mają­cy...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Przykłady skutecznych nagłówków w reklamach – pokażcie kilka.

Szukam inspi­ra­cji do stwo­rze­nia dobrej rekla­my. Tyle się o nich mówi, ale rzad­ko kto dzie­li się przy­kła­da­mi.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak stworzyć nagłówek, który zwiększy sprzedaż?

Jestem agen­tem ubez­pie­cze­nio­wym; mało komu chce się czy­tać dłu­gie arty­ku­ły z mojej bran­ży, więc zain­we­stu­ję w ban­ner rekla­mo­wy, któ­ry zachę­ci do kon­tak­tu....

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak zatytułować książkę kucharską z „zdrowymi przepisami”?

Mam wido­ki na wsta­wie­nie książ­ki do Empiku, ale na ogra­ni­czo­ny czas; zale­ży mi, by sama okład­ka jak naj­sku­tecz­niej zachę­ca­ła do...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać dobrą ofertę reklamową?

Witam, od nie­da­wa­na pro­wa­dzę wła­sny biz­nes zwią­za­ny z doradz­twem w spra­wach fun­du­szy unij­nych. Chciałabym pozy­skać nowych klien­tow dzię­ki ofer­cie rekla­mo­wej, któ­rą

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Co powinna zawierać oferta handlowa dla firm?

Prowadzimy rodzin­ną fir­mę zaj­mu­ją­cą się dys­try­bu­cją urzą­dzeń prze­ciw­po­ża­ro­wych. W ostat­nim cza­sie nasza sprze­daż bar­dzo spa­dła, więc chce­my stwo­rzyć ofer­tę, któ­rą

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak długa powinna być oferta handlowa?

Witam. Posiadam nie­wiel­ką fir­mę księ­go­wą; chcę stwo­rzyć ofer­tę dla firm, któ­rą będę wysy­łał w mailach do klien­tów. Zastanawiam się, jak dłu­ga...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Pomysł na nazwę firmy.

Szukam pomy­słu na nazwę dla mojej fir­my. Chciałabym szyć uni­kal­ne ubra­nia na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia klien­tów. Mam duże doświad­cze­nie. Czy mogę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Czy nazwa firmy jako nazwisko lub imię to dobry wybór?

Jestem dyrek­to­rem dzia­łu pro­jek­to­we­go w zna­nej mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie pro­du­ku­ją­cej meble. Postanowiłam zało­żyć fir­mę i pra­co­wać na wła­sny rachu­nek. Moje

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak nazwać restaurację z azjatycką kuchnią autorską?

W naj­bliż­szym cza­sie chce­my z mał­żon­ką otwo­rzyć restau­ra­cję ofe­ru­ją­cą połą­cze­nie sma­ków kuch­ni azja­tyc­kiej z naszy­mi autor­ski­mi pomy­sła­mi na potra­wy. Mamy

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Którą firmę wybrać do zaprojektowania strony internetowej?

Chcę stwo­rzyć witry­nę sie­ci tak­só­wek z uni­kal­ny­mi cecha­mi (m.in. zamó­wie­nie onli­ne). Jak zna­leźć dobre­go pro­jek­tan­ta takiej stro­ny ?

2
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrego projektanta opakowań? Możecie mi kogoś polecić?

Mam pomysł na opa­ko­wa­nie dla moje­go pro­duk­tu i poszu­ku­ję kon­tak­tu do dobre­go gra­fi­ka, któ­ry pomógł by mi go zre­ali­zo­wać. Czy może­cie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Projektowaniegraficzne
Kliknij aby kontynuować

Jaka nazwa dla firmy remontowo-budowlanej?

Witam, w nie­dłu­gim cza­sie zamie­rzam zało­żyć fir­mę spe­cja­li­zu­ją­cą się w remon­tach i małych pro­jek­tach budow­la­nych (głów­nie gara­że). Kompletnie nie mam pomy­słu na

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Zmiana logo firmy i znaku towarowego – Czy warto to robić?

Zauważyłem, że duże fir­my i kor­po­ra­cje bar­dzo czę­sto zmie­nia­ją swo­je zna­ki fir­mo­we i logo­ty­py? Zastanawiam się w jakim celu. Czy to nie są...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Rebranding - przebudowa marki
Kliknij aby kontynuować

Identyfikacja dźwiękowa firmy. Czy istnieje coś takiego?

Słyszałem o iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, ale ostat­nio tak­że o iden­ty­fi­ka­cji dźwię­ko­wej. Czy może­cie przy­bli­żyć to poję­cie. O ile się oczy­wi­ście na tym zna­cie.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Co to jest Tone of Voice w idnetyfikacji korporacyjnej?

Oglądając film o iden­ty­fi­ka­cjach kor­po­ra­cyj­nych wiel­kich marek, natra­fi­łem na zagad­nie­nie "Tone of Voice". Lecz zupeł­nie nie wiem co to jest i nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Co to jest logo dźwiękowe firmy?

Słyszałem, że nie­któ­re fir­my posia­da­ją logo dźwię­ko­we. Czy ist­nie­je coś takie­go? Jeśli tak to jak to dzia­ła i cze­mu to słu­ży....

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Kiedy warto odświeżyć znak firmowy?

Mamy z mężem małą hur­tow­nię owo­ców i warzyw. Z jed­nej stro­ny, to mar­ka już nie­mal 20-let­nia, roz­po­zna­wal­na przez klien­tów. Z dru­giej, logo wyglą­da ama­tor­sko...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Czy logo jest naprawdę ważne?

Znam wie­le firm, któ­re dobrze zara­bia­ją, mają 20-30 lat i nigdy nie mia­ły jakie­goś wize­run­ku. Może więc dro­gie logo lepiej zosta­wić...

3
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Którą firmę wybrać do projektu identyfikacji wizualnej?

Chcę stwo­rzyć mar­kę, któ­ra od razu będzie dzia­łać na dwóch ryn­kach - w Polsce i w Irlandii. Chcę zna­leźć wia­ry­god­ne­go kon­tra­hen­ta; jak...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w kategorii Marka
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrego projektanta do zaprojektowania logo?

Startuję ze skle­pem z odzie­żą “vin­ta­ge”; chcę mieć mar­kę nie­od­sta­ją­cą od tych za gra­ni­cą. Chcę aby całość zapro­jek­to­wa­na była w typo­wo wło­skim...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii Marka
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrą firmy do projektowania logo?

Chciałbym zbu­do­wać fir­mę zaj­mu­ją­cą się mar­ke­tin­giem spor­to­wym; nie jest to bar­dzo popu­lar­ny temat. Trudno zna­leźć w inter­ne­cie pro­fe­sjo­nal­ne inspi­ra­cje. Boję się,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje projekt logo?

Jakiej róż­ni­cy mogę się spo­dzie­wać pomię­dzy tanim a dro­gim pro­jek­tem? W koń­cu to tyl­ko zna­czek. Czy war­to więc zapła­cić wię­cej i co się...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie identyfikacji wizualnej?

Reprezentuję gru­pę osób, któ­ra będzie pro­wa­dzić dzia­łal­ność pod wspól­ną mar­ką w kil­ku naj­więk­szych mia­stach Polski. Z uwa­gi na odle­głość i brak wyraź­ne­go cen­trum...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Co zawiera ksiega znaku?

Chcę mieć od począt­ku pro­fe­sjo­nal­ny znak i zamó­wić go razem z księ­gą zna­ku. Ich ceny są bar­dzo róż­ne, odpo­wied­nio do roz­ma­itej zawar­to­ści....

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Co to jest identyfikacja wizualna?

Chcę zamó­wić logo i z kil­ku firm otrzy­mu­ję ofer­tę „iden­ty­fi­ka­cji”. Chciałbym porów­nać ich ceny z inny­mi i nie­bar­dzo wiem jak. Logo, księ­ga zna­ku,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Identyfikacja wizualna
Kliknij aby kontynuować

Jaka jest cena zaprojektowania dobrego logo dla firmy?

Ubiegam się o dota­cję i chcia­ła­bym wpi­sać budżet na logo, któ­ry ani jej całej nie pochło­nie, ani też nie ska­rze mnie na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie logo dla firmy?

W Internecie moż­na zna­leźć wszyst­ko - od 10 zł do 10 tysię­cy, i każ­dy mówi, że jest pro­fe­sjo­nal­ny. Jaki jest zatem...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Gdzie zaprojektować dobre logo dla firmy?

Działam w bran­ży zoo­lo­gicz­nej (egzo­tycz­ne ryby, akwa­ria mor­skie) — niby nor­mal­ny pro­dukt, ale wca­le nie tak łatwo zna­leźć w tej bran­ży ład­ne...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Jak zaprojektować dobre logo?

Czym cha­rak­te­ry­zu­je się dobry znak? Czy w ogó­le ist­nie­ją jakieś zasa­dy two­rze­nia logo? Zakładam gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne wraz z zajaz­dem, chcia­ła­bym stwo­rzyć dla...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Niektóre firmy mają kilkanascie znaków firmowych.
Czy to dobre rozwiązanie?

Widać to np. na stro­nie Adidasa. Chciałbym zało­żyć mar­kę odzie­żo­wą, i roz­wa­żam sto­so­wa­nie róż­nych zna­ków dla kolej­nych dzia­łów, np. hip-hop, casu­al,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Czy dobrze jest stworzyć sam symbol w logo,
bez podpisu z nazwą firmy?

Mam tu na myśli roz­wią­za­nie bez uży­cia czcion­ki, takie jak Apple lub Nike. Chcę wpro­wa­dzić na rynek mar­kę odży­wek dla...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logofirmowe
Kliknij aby kontynuować

Jak powinno wyglądać dobre logo dla apteki?

Aptek jest mnó­stwo, i chciał­bym mieć takie logo, któ­re pozwo­li mi się wyróż­nić na pierw­szy rzut oka. Z dru­giej stro­ny, boję się...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę